Information till dig som nyligen fött barn

Vi vänder oss till dig som födde barn för 4-10 veckor sedan med en förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt om förlossningsupplevelser och psykisk hälsa efter förlossningen. Nedan får du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Att vara gravid och föda barn är för många en stor händelse i livet, som påverkar den fysiska, psykiska och sociala hälsan, och som väcker mycket känslor och tankar. Även om man är glad över barnet som kommit, kan den första tiden med ett nyfött barn vara en omtumlande period. Flera olika slags känslor kan upplevas samtidigt, till exempel lycka, kärlek, oro, sorg och rädsla. En del personer upplever barnafödandet som traumatisk, och kan få symptom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) tiden efter förlossningen. Forskning har visat att känslor av oro, nedstämdhet och rädsla under den här tiden är vanligare än man tidigare trott. I det här projektet utvecklar vi ett arbetssätt för att lättare hitta personer med psykisk ohälsa efter förlossningen. Forskningshuvudman för projektet är Region Östergötland. Med forskningshuvudman menas den organisation som ansvarar för forskningen.

Hur går studien till?

Om du vill delta i studien får du fylla i frågeformuläret som du når när du följer den angivna länken nedan, alternativt scannar QR-koden. Formuläret består av 42 frågor och tar ca 10 minuter att besvara. Efter att du skickat in dina svar kan vi komma att kontakta dig med en förfrågan om att delta i en intervju över telefon och fylla i en ytterligare en kortare digital enkät. Intervjun beräknas ta ca 30-60 minuter.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Frågorna i enkäterna och vid en eventuell intervju innebär att du behöver tänka tillbaka på förlossningen, vilket en del personer kan uppleva som påfrestande eller obehagligt. Om du upplever obehag eller på annat sätt behöver hjälp för att bearbeta dina upplevelser, är du välkommen att kontakta studieansvarig forskare Hanna Grundström (se kontaktuppgifter nedan) eller utomstående kontaktperson leg. psykoterapeut Helene Östergren (helene.ostergren@regionostergotland.se) som kan hjälpa dig vidare för fortsatt stöd.

Vad händer med mina uppgifter?

Vi har hämtat informationen att du fött barn från din förlossningsklinik, och din adress från statens personadressregister. De uppgifter vi samlar in i projektet är dina svar på den första enkäten, och svaren från en eventuell intervju och andra enkät. Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar.  Alla svar kommer att hanteras anonymt och redovisas på gruppnivå. All data kommer att arkiveras, förvaras och så småningom gallras enligt Region Östergötlands sekretessregler för forskningsdata. När vi redovisar resultaten kommer informationen inte gå att härleda till dig.

Ansvarig för dina personuppgifter är Region Östergötland. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta studieansvariga forskare. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@regionostergotland.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är en tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Du kan ta del av dina data genom att kontakta studieansvariga forskare. Resultaten av projektet kommer att sammanställas i vetenskapliga artiklar och publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Ersättning

Ersättning för din tid kommer inte att utgå.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta studieansvariga forskare (se nedan).

Ansvariga för studien

Hanna Grundström
Med Dr, Docent, Barnmorska
Kvinnokliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
HMV, Linköpings universitet
hanna.grundstrom@liu.se

Greta Sten
Doktorand, AT-läkare
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
BKV, Linköpings universitet
greta.sten@regionostergotland.se 

Samtycke till att delta i studien

Du kommer till enkäten genom att gå vidare till nästa sida. Genom att svara på frågorna och skicka in dina svar samtycker du till deltagande i studien såsom beskrivits i informationen. Genom att uppge ditt telefonnummer godkänner du att vi får kontakta dig för en eventuell intervju.