LiU logo

Att handleda och lära upp nya kollegor i klinisk verksamhet är en uppgift som åligger alla vårdprofessioner. I ett pågående doktorandprojekt vid Linköpings Universitet studeras flera aspekter av handledarskap på förlossningsavdelning. Vi studerar interprofessionellt lärande - när studenter från olika professionsutbildningar lär i par, handledda av en barnmorska och kamratlärande (peer learning) - då två barnmorskestudenter på samma utbildningsnivå gemensamt handlägger en förlossning handledda av en barnmorska. Genom denna enkät vill vi undersöka barnmorskors inställning till handledarskap och de pedagogiska modellerna kamratlärande samt interprofessionellt lärande. Enkäten skickas ut till alla barnmorskor som arbetar på förlossningsavdelning i Sverige. 

Undersökningen tar ungefär 5-10 minuter att genomföra.
Alla svar behandlas anonymt. 
Tack för din medverkan!
Ålder
Kön
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativ
Vid vilken förlossnignsklinik arbetar du?
Vilken anställning har du?
Vilken är din tjänstgöringsgrad på förlossningsavdelning?
Hur många år har du arbetat som barnmorska inom förlossningsvård?
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativ
Ungefär hur många arbetspass handleder du vanligtvis studenter under terminstid?
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativ
Är du formellt studentansvarig på din arbetsplats?
Handleder du läkarstudenter?
Den här frågan är obligatorisk
Handleder du barnmorskestudenter?
Den här frågan är obligatorisk
Hur lång förlossningserfarenhet anser du att en barnmorska bör ha innan hen blir handledare åt en barnmorskestudent?
Ogiltigt, du måste markera exakt 1 svarsalternativ
Har du gått en handledarutbildning i studenthandledning?
Den här frågan är obligatorisk
Vad är viktigt för att stärka dig i din handledarroll?
Har du erfarenhet av kamratlärande (peer learning) inom klinisk verksamhet?
Har du erfarenhet av interprofessionellt lärande inom kliniska verksamhet (t ex KUA, klinisk undervisningsavdelning)?
På följande frågor svarar du genom att ange om du instämmer med det givna påståendet om handledarskap av barnmorskestudent.
 
 Instämmer inte allsInstämmer i låg gradInstämmer i hög gradInstämmer helt
a) Att handleda barnmorskestudenter  är en viktig del av barnmorskeprofessionen
b) Handledarrollen lyfts fram som viktig på min arbetsplats
c) Jag har en medveten strategi bakom mitt handledarskap
d) Jag skulle helst vilja slippa vara handledare
e) Att handleda får mig att reflektera och ger mig nya insikter
f) Jag är öppen för att utveckla mitt handledarskap
g) Det är inspirerande att se studenterna utvecklas
h) Jag saknar stöd i min handledarroll
i) Jag reflekterar  med min student i tillräcklig utsträckning
j) Handledarutbildning bör vara en förutsättning för handledarskap
k) Jag hinner inte handleda  under min  arbetstid
l) När jag handleder tas hänsyn till min arbetsbelastning så att handledningen hinns med
På följande frågor svarar du genom att ange din inställning till det givna påståendet om kamratlärande, då två barnmorskestudenter på samma utbildningsnivå gemensamt handlägger en förlossning handledda av en barnmorska.
 
 Instämmer inte allsInstämmer i låg gradInstämmer i hög gradInstämmer helt
a) Kamratlärande fungerar på en förlossningsavdelning
b) Kamratlärande är negativt för den födande
c) Kamratlärande utvecklar kommunikationsförmågan hos studenterna
d) Studenterna hämmas av att lära tillsammans i en kamratlärande modell
e) Det är ett för stort ansvar att handleda i en kamratlärande modell
f) Kamratlärande är positivt för den födande
Vilka fördelar respektive nackdelar tror du det finns med kamratlärande inom förlossningsvård? 
Skulle du kunna tänka dig att handleda en läkarstudent tillsammans med en barnmorskestudent?
Vilka fördelar respektive nackdelar tror du det finns med att handleda en läkarstudent och en barnmorskestudent tillsammans inom förlossningsvård?
Skulle du kunna ange något/några förslag på vad som skulle förbättra handledningen av barnmorskestudenter inom förlossningsvården?